miercuri, 30 martie 2011

RECOMANDARE
IMPORTANT !!! Deoarece pe blogul filialei au fost postate mai multe informatii decat pot fi cuprinse pe o singura pagina, va recomandam sa dati click pe linkul "Postari mai vechi" aflat in partea de jos a paginii, pentru a deschide pagina urmatoare !

luni, 28 martie 2011

Contestație SRI Comisia de Contestaţii din cadrul Serviciului Roman de Informații

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ................................., cu dosar pensie nr. ..........................
depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Serviciul Roman de Informații – Casa se Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Serviciul Roman de Informații după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Serviciul Roman de Informații a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Serviciul Roman de Informații nu mai avea nicio competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei Sectoriale de Pensii.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa sectorială de Pensii şi nu Serviciul Roman de Informații.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele sectoriale de pensii sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei sectoriale de pensii sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Serviciul Roman de Informații sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele sectoriale de pensii care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Serviciul Roman de Informații, golind de orice competenţă Serviciul Roman de Informații în a mai emite decizii de revizuire.
15. Am arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 105, art. 106 art. 107 şi ar. 139 Casele sectoriale de pensii au atribuţii în emiterea deciziilor de revizuire
16.

B. Nerespectarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011
17. În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din O.U. G. nr. 1/2011:
Art. 1
(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
18. În conformitate cu dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

19. Aşadar, pentru a fi în legalitate era absolut necesar să se emită decizii de recalculare a pensiilor conform Legii nr. 119/2010, iar acestea trebuiau revizuite ca urmare a includerii, total sau parţial, a salariului mediu pe economie în baza de calcul a cuantumului pensiei recalculate.
20. De altfel, art. 1 din O.U.G. nr. 1/2011 este foarte clar: se revizuiesc pensiile pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie.
21. Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare, așa cum precizează art.1 alin (1) din OUG nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: ,,Pensiile prevăzute la art.1 lit.a) și b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art.5 alin (4) din aceeași lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari. Față de aceste prevederi menționez că eu nu am primit nicio decizie de recalculare a pensiei mele în temeiul Legii nr.119/2010, fapt pentru care revizuirea prevăzută de art.1 alin (1) din OUG nr.1/2011 nu are obiect și fundament în existența unei decizii de recalculare a pensiei.
22. Or în acest moment, se revizuiesc pensiile stabilite conform Legii nr. 164/2001, ceea ce nu respectă dispoziţiile legale în vigoare.
23. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, în condițiile în care nu a fost emisă nicio decizie de recalculare a pensiei mele, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
C. Cu privire la cuantumul pensiei
24. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
26. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
27. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite

28. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a verifica veridicitatea acestora, în comparație cu persoanele civile unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale.

Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la Comisia de soluţionare a contestaţii.
Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII
Contestație M.A.I.
Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ........................... CNP ................................., cu dosar pensie nr. ...........................
depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Casa de Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)

5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Ministerul Administraţiei şi Internelor nu mai avea nicio competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei de Pensii Sectoriale.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa de Pensii sectorială şi nu Ministerul Administraţiei şi Internelor.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele de pensii sectoriale sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare, precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei de pensii sectoriale sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele de pensii sectoriale care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Ministerul Administraţiei şi Internelor, golind de orice competenţă Ministerul în a mai emite decizii de revizuire.
15. Am arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 105, art. 106 art. 107 şi ar. 139 Casele de pensii sectoriale au atribuţii în emiterea deciziilor de revizuire.

B. Cu privire la cuantumul pensiei
16. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele............................................................................................................................................................................................
17. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, , în conformitate cu art. 5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002, care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
18. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
19. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite

20. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a verifica veridicitatea acestora, în comparație cu persoanele civile unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale.
21. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la Comisia de contestaţii.
Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Model contestatie revizuire pensie M.Ap.N

Model contestație M.Ap.N.
Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apararii Nationale

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ................................., cu dosar pensie nr. .......................... depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Ministerul Apărării Naţionale – Casa se Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Ministerul Apărării Naţionale după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Ministerul Apararii Nationale a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Ministerul Apararii National nu mai avea nici o competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei de Pensii Sectoriale.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa sectorială de Pensii şi nu Ministerul Apărării Naţionale.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele sectoriale de pensii sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei sectoriale de pensii sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Ministerul Apărării Naţionale sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele sectoriale de pensii care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Ministerul Apărării Naţionale, golind de orice competenţă Ministerul în a mai emite decizii de revizuire.
15. Am arătat că în conformitate cu dispozițiile art. 105, art. 106 art. 107 şi ar. 139 Casele sectoriale de pensii au atribuţii în emiterea deciziilor de revizuire

B. Cu privire la cuantumul pensiei
16. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
18. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
19. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite
20. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la Comisia de contestaţii.
Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

sâmbătă, 26 martie 2011

vineri, 25 martie 2011
GHIDUL CU PROCEDURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR
GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de REVIZUIRE a pensiei emisă în temeiul O.U.G. nr.1/2011
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat poţi decide calea de urmat: te opreşti la decizia REVIZUITĂ, pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.
Deoarece, procedura de contestare se aseamănă foarte mult cu procedura desfășurată pe Pasul 1b), noul Ghid va fi simplificat.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Capitolul I
CE TREBUIE SĂ CUNOȘTI

(1 ) La primirea DECIZII DE REVIZUIRE, reține plicul în care ai primit decizia. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII DECIZIEI de REVIZUIRE, DATĂ DE LA CARE DECURGE TERMENUL DE 30 de zile de CONTESTARE LA COMISIA DE CONTESTAȚII DIN CADRUL .................... (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
(2) Dacă accepţi DECIZIA DE REVIZUIRE, în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă.
(3) Dacă nu o accepţi, treci la contestarea ei. Modelul contestaţiei se află postat pe site-ul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC.
(4) Contestaţia se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, care trebuie soluționată în termen de 45 de zile. Termenul de 45 de zile curge de la data când reprezentantul comisiei a semnat pe confirmarea de primire.

(5) Comisia de contestații trebuie să emită o Hotărâre, din care să reiasă modul de soluționare a contestației.
(6) În situația în care hotărârea comisiei de contestaţii este nefavorabilă, actul emis trebuie atacat în instanță, în termen de 30 de zile, pentru a cere anularea acestei hotărâri.

Capitolul al – II lea
CE DOCUMENTE DEPUI LA FILIALĂ

(1) Pentru rezolvarea litigiului în instanță (prima instanţă tribunalul, a doua curtea de apel), trebuie să depui la filiala la care ești înscris, următoarele documente, în plic format A4, în 3 exemplare fiecare document:

1.1. copie după contestaţia trimisă;
1.2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestaţii;
1.3. copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate, cu anexele corespunzătoare;
1.5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.7. copie după decizia veche de pensie;
1.8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al
pensiei;
1.9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare;
1.10 împuternicire, conform modelului aflat la filială (numai în situația în care nu există deja la filială).
Împuternicirea este obligatorie. Dosarul este preluat de avocat, numai dacă există imputernicirea inclusă în plic.
ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Plicul cu aceste documente se depune la filială în termen de 3 zile, de la primirea confirmării de primire sau data de înregistrare de la registratura ministerului (serviciului).
Dacă primești răspuns la contestație, depui la filială, 3 copii, după acest răspuns.
Dacă nu ai primit răspuns în termenul legal de 45 de zile, te prezinţi la filială pentru a comunica această situație.
Membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale.

TERMENE DE URMĂRIT:
- înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.

Capitolul al – III lea
ACTIVITĂȚILE FILIALELOR SCMD

Activitățile filialelor privind anularea deciziilor de revizuire și a hotărârilor comisiei de contestații, sunt similare cu activitățile desfășurate pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor și a hotărârilor comisiei de contestații pe Pasul 1b), (evidența și anunțarea membrilor, rezolvarea litigiului în instanță, datele de pe plicuri, registrele de evidență a plicurilor, tabelel nominale, în 3 ex., pe case de pensii cu semnăturile membrilor de sindicat, etc.).
La nivelulul mun. București și jud. Ilfov predarea plicurilor cu documente se face în fiecare zi de luni, la ora 14.00, la sediul central al SCMD.
Scadenţarul cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale (a + 45 + 30), se întocmește de fiecare filială. Filiala poartă întreaga răspundere pentru exactitatea datelor din scadențare.

DEPARTAMENTUL JURIDIC 25.03.2011

vineri, 25 martie 2011

Instructiuni documente (proiect)

INSTRUCTIUNI
PRIVIND INREGISTRAREA, MANUIREA, INVENTARIEREA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR SCMD
(proiect in dezbaterea filialelor SCMD)

In scopul reglementarii activitatii de inregistrare, manuire si pastrare a documentelor rezultate din activitatea SCMD, atat la nivel central cat si al filialelor, incepand cu data de 01.05.2011, se vor pune in aplicare prezentele instructiuni.

CAP. I – INREGISTRAREA DOCUMENTELOR SCMD

1. Toate documentele rezultate din activitatea SCMD (adrese, scrisori, cereri, procese verbale, registre, condici, dosare, facturi, extrase de cont, deconturi, decizii, etc – numite cu titlul generic documente, in cuprinsul prezentelor instructiuni), primite sau emise de catre structurile functionale ale sindicatului, inclusiv cele in format electronic, se inregistreaza in termen de cel mult 3 (trei) zile de la primire/emitere, de catre responsabilul cu registratura, in Registrul unic cu evidenta documentelor (Anexa 1).
2. Cererile individuale de inscriere in sindicat, impreuna cu anexele lor (copia BI/CI, copia talonului de pensie, copia dovezii platii cotizatiei) vor fi inregistrate numai in baza de date electronica a SCMD si vor fi pastrate astfel:
• Cererile in original, impreuna cu anexele, la Secretariatul Tehnic al SCMD;
• Copiile cererilor de inscriere si ale anexelor acestora, la fiecare filiala a SCMD.
Filialele vor expedia/preda la Secretariatul Tehnic cererile noi de inscriere in SCMD, insotite de anexe, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea lor.
3. Presedintii, vicepresedintii si toti sefii structurilor functionale ale SCMD vor preda la registratura, pana la data de 15.05.2011, in scopul luarii in evidenta si inregistrarii, toate documentele neinregistrate pe care le detin, indiferent de data (anul) provenientei acestora.

CAP. II – MANUIREA DOCUMENTELOR SCMD

4. Dupa inregistrare, documentele vor fi predate-primite, pe baza de semnatura, persoanelor (structurilor) de destinatie. In acest scop, fiecare structura functionala a SCMD va institui o Condica de manuire a documentelor (Anexa 2).
5. Fiecare persoana care detine un document inregistrat, raspunde de pastrarea in siguranta a acestuia. Pierderea, furtul sau deteriorarea unui document se va imputa persoanei care-l are in primire. In functie de importanta documentului si consecintele disparitiei/deteriorarii acestuia, Comitetul Director/Biroul Operativ va aplica sanctiuni administrative sau va sesiza organele de urmarire penala.
6. Dupa rezolvarea/clasarea problemelor sau terminarea actiunilor care au generat documentul, acesta se introduce si se pastreaza, pana la arhivare, intr-un Dosar (biblioraft), ale carui numar si denumire au fost stabilite de catre Comitetul Director/Biroul Operativ printr-un document intitulat Nomenclatura dosarelor SCMD pe anul in curs (Anexa 3).
7. Anual, in luna decembrie, Comitetul Director/Biroul Operativ stabileste nomenclatura dosarelor care se vor constitui in anul urmator, la propunerea structurilor functionale ale SCMD.
8. Pentru anul 2011, nomenclatura dosarelor se va stabili pana la 15.04.2011.
9. Sarcina pastrarii dosarelor si a documentelor continute de acestea revine in exclusivitate sefilor structurilor functionale ale SCMD, acestia fiind obligati sa organizeze evidenta de manuire a documentelor in cadrul structurii pe care o conduc.
10. In cadrul activitatilor curente, presedintii, vicepresedintii si sefii structurilor functionale ale SCMD pot solicita oricare dosar sau numai anumite documente din compunerea acestuia, spre studiu, pe baza de semnatura in condica de manuire a documentelor aflata la structura functionala care pastreaza dosarul in cauza.

CAP. III – INVENTARIEREA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR SCMD

11. Anual, in luna ianuarie, se va organiza inventarierea si arhivarea documentelor SCMD inregistrate in anul anterior. In acest scop, Comitetul Director/Biroul Operativ va numi o comisie de inventariere formata din 1-2 reprezentanti ai fiecarei structuri functionale din subordinea sa.
12. Fiecare structura functionala a SCMD va preda comisiei de inventariere, pe baza de proces verbal, dosarele detinute, cu filele numerotate, snuruite si sigilate si, separat, documentele propuse pentru distrugere.
13. Dupa verificarea existentei tuturor documentelor, comisia de inventariere va preda dosarele propuse pentru a fi pastrate responsabilului cu arhiva si va proceda la distrugerea celorlalte documente. Intreaga activitate a comisiei de inventariere, inclusiv concluziile si propunerile acesteia, vor fi consemnate intr-un raport, semnat de catre toti membrii comisiei. Acest raport va fi prezentat spre analiza si aprobare Comitetului Director/Biroului Operativ.
14. Vicepresedintii si sefii structurilor functionale ale SCMD vor putea consulta dosarele si registrele arhivate, numai cu aprobarea presedintelui SCMD/Filialei, data pe un raport scris in care cei in cauza vor mentiona numarul si denumirea dosarului, durata necesara consultarii si motivele care determina aceasta consultare. Consultarea documentelor din arhiva se va putea face numai la sediul sau punctul de lucru central al SCMD sau al filialei.
15. Predarea-primirea documentelor din arhiva SCMD se va face numai pe baza de semnatura in Registrul cu evidenta arhivei (Anexa 4).

CAP. IV – DISPOZITII FINALE

16. Dezbaterea si completarea prezentelor instructiuni cu propuneri de aplicare la nivelul filialelor se va face in perioada 22.03 -15.04.2011.
17. Difuzarea prezentelor instructiuni catre filiale precum si centralizarea propunerilor acestora se va realiza prin Secretariatul Tehnic al SCMD.

Prezentele instructiuni au fost discutate si aprobate in sedinta Comitetului Director al SCMD, convocat in ziua de 22.03.2011.

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA

joi, 24 martie 2011

Multumiri

Multumiri
In numele Comitetului Director aducem multumiri tuturor membrilor SCMD care au participat sau participa la actiunile din perioada 1-3 martie, la Bucuresti, Cluj, Oradea, Deva (01.03.2011) Timisoara, Craiova (02.03.2011) si Alba Iulia (03.03.2011). De asemenea, transmitem multumiri deosebite Departamentului Organizare al SCMD.
La Bucuresti, pe un ger naprasnic, au venit circa 2000 de delegati din 29 de filiale plus reprezentanti pe cont propriu din Orsova, Targu Mures si Roman.
Ora de adunare a fost 10.30, dar primii participanti au inceput sa apara la 08.00. Marsul a inceput la ora 11.00. Au participat circa 8 000 de persoane, prezenta fiind fluctuanta. Parte din participanti nu au rezistat la intregul traseu de 7,4 km, la ger si la ritm, fiind insa inlocuiti cu grupuri care au intrat in randurile noastre pe parcurs. La ora 12.50 coloana se afla practic in situatia de a intra in Piata Victoriei, unde fusesera convocati, pentru orele 14.00, aliatii si persoanele foarte in varsta.
Au participat delegati ai SNLP, PUBLISIND, PROLEX, ANAP, FEDERATIA ASOCIATIILOR PENSIONARILOR DIN JUSTITIE, FEDERATIA NATIONALA OMENIA si FEDERATIA MILITARILOR, care a anuntat public elaborarea unui protocol de colaborare cu SCMD.
Participantilor li s-au adus la cunostinta aberatiile transmise de purtatorul de cuvant al MApN, cu privire atat la prezenta la actiune cat si la “”manipulare””. Raspunsul a fost filmat si va fi difuzat. Departamentul media al SCMD a filmat intreaga actiune, a facut interviuri si a realizat instantanee foto. Toate acestea vor fi utilizate in forme specifice pentru a lamuri pe toti cei interesati din tara si din afara asupra situatiei reale a rezervistilor romani, asupra nemultumirilor lor si asupra hotararii lor de a lupta pana la capat, in cadrul sau alaturi de SCMD, impotriva tradarii de tara, imposturii si minciunii, impotriva legilor genocidului si subminarii economiei nationale, pentru dreptul nostru legitim la cele doua tipuri de proprietate care ni se “”nationalizeaza””: gradul militar si renta impropriu numita pensie.
Costul intregii actiuni pe Bucuresti, constand in cheltuieli de transport filiale (51.000 lei), achizitii (statie amplificare – 4700 lei, veste, sepci si bannere noi – 10.000 lei, flori pentru bucurestence – 500 lei, materiale filmare relucrare film – 700 lei) , si inchirieri (fanfara – 20 persoane , 4000 lei, camioneta platforma – 450 lei) a fost de 71.350 lei.
In ceea ce priveste actiunile viitoare s-a hotarat sprijinirea in Capitala si in tara a tuturor actiunilor sindicale din luna martie.
Ultimatumul dat de SCMD Guvernului expira pe data de 15 martie a.c.
Reprezentantii Departamentului Juridic al SCMD au luat parte, cu documente si argumente la discutiile privind OUG 1/2011 din cadrul comisiilor juridica si pentru munca ale Senatului. La orele 13.45, in ziua de 1 martie a.c. SCMD a fost in masura sa anunte participantilor la mitingul din Piata Victoriei ca cele doua Comisii ale Senatului au respins OUG 1/2011.
Batalia continua. Vom invinge sub semnul unitatii si solidaritatii in cadrul si in jurul SCMD, asa cum au cerut si proclamat participantii la mars si miting. Multumind tuturor celor care au infruntat distantele, frigul si oboseala, ii avertizam pe toti cei care au stat deoparte fericiti ca lupta SCMD a fost in masura sa le readuca inapoi pensiile din decembrie, asupra faptului de o gravitate exceptionala, anuntat de ordinul Sefului SMG nr 17/10.02.2011 ca data de 15.03.2011 este data “”finalizarii procesului de revizuire”” a tuturor “”pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala””. Cu alte cuvinte, toti cei care se cred mult prea inteligenti sau protejati de cuvantul ministrilor incat sa nu se inscrie in SCMD sau sa nu sprijine actiunile SCMD, se pot trezi din 16.04.2011, oricand, si fara gradul militar in rezerva si cu pensia facuta prin a patra decizie tandari si cu plata esalonata a sumelor primite “”in plus”” in lunile ianuarie-martie. Noi ceilalti, care stim exact ce ni se pregateste si de ce, vom continua sa ne batem sub strigatul de lupta lansat la marsul asupra Guvernului: “”SUNTEM MILITARI, NU BENEFICIARI!””. Pentru toti acestia transmitem inca odata multumirile Comitetului Director.

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) Mircea DOGARU

miercuri, 23 martie 2011

COMUNICATUL nr.7 din 10.03.2011
ÎN ATENȚIA PREȘEDINȚILOR FILIALELOR SCMD
Potrivit prevederilor art. nr.132, coroborat cu art. nr. 135 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, casele de pensii sectoriale (M.A.I., M.Ap.N., S.R.I.), devin structuri cu personalitate juridică distinctă, care urmează a funcționa în subordinea ministerelor.
Art. 135 din legea menționată precizează că, ,,atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării Legii nr. 236/2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Legea a fost publicată în M.O. nr.852/ 20.12.2010.
Deoarece în termenul menționat Guvernul nu a emis o hotărâre de organizare și funcționare a caselor de pensii sectoriale, vă rugăm să informați avocații de cauză cu acest aspect, pentru a invedera instanțelor de judecată un motiv de nulitate absolută și anume acela că procesul de elaborare a deciziilor de recalculare a pensiilor s-a realizat prin organisme în afara cadrului legal, fără calitate și atribuții în acest sens.

DEPARTAMENTUL JURIDIC - 10.03.2011

luni, 21 martie 2011

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A FILIALEI 1 GALATI DIN 17.03.2011

1) Se va continua activitatea de intarire numerica si calitativa a organizatiei noastre de sindicat prin :
- insarcinarea fiecarui membru actual de a aduce in fiecare trimestru un rezervist in randurile sindicatului ;
- Biroul Operativ prin vicepresedintele care raspunde de domeniul "organizatoric" va elabora o "SCRISOARE - INVITATIE" ce se va transmite tuturor cadrelor M.Ap.N. , M.A.I. , S.R.I , prin care sa-i informam de existenta organizatiei noastre , principalele drepturi si obligatii ale membrului de sindicat si INVITATIA de a ni se alatura pe viitor.
2) Fiecare membru de sindicat care a intocmit si depus dosar pentru justitie va actiona astfel:
- va completa urgent IMPUTERNICIREA pentru avocat in scopul reprezentarii in apararea din instanta .
- cei care nu au primit raspuns la contestatia depusa la casele sectoriale de pensii vor completa formularul pus la dispozitie de Filiala 1 Galati in maxim 3 zile de la expirarea termenului de raspuns ;
- la primirea deciziilor de pensii revizuite , procedura urmeaza pasii 1a si 1b ; se va scrie pe fiecare document "copia este conforma cu originalul" si se semneaza.
-Raspund fiecare membru de sindicat
-Termen: comform ghidului pe care l-am adus la cunostinta si care este postat pe site.
3) Depunerea urgenta a cotizatiei de catre membrii de sindicat care au restante
- Termen 20.03.2011
4) Pe linia economico-financiara
- administratorul de cont va face demersurile necesare pentru deschiderea subcontului pentru Filiala 1 Galati la B.C.R.
- la nivelul filialei se vor intocmi registre pentru evidenta rulajelor si pentru evidenta patrimoniului ;
- se vor intocmi dosare justificative privind intrarile si iesirile din patrimoniu;
- orice cheltuiala se face cu documente justificative numai cu aprobarea presedintelui de filiala , cheltuirea trebuie sa fie justificata si oportuna;
- penntru atragerea unor surse financiare , in cel mai scurt timp trebuie sa ne documentam si sa actionam pentru virarea unui procent de 2% din impozitul anual pe venit datorat de persoanele care au realizat venituri din salarii si asimilate acestora in anul 2010 si care vor depune fisele fiscale la administratiile financiare , comform Codului Fiscal art. 57 (4-6) si art. 84 (2-4) . Vom lua legatura cu contabilii din M.Ap.N M.A.I. , S.R.I. pentru ca in Declaratiile 200 si 230 pe care trebuie sa le depuna la A.F.P. sa treaca datele S.C.M.D.
Raspund : - Presedintele Filialei
- reprezentantul Filialei pentru activitatea economica ;
- vicepresedintii pentru M.A.I si S.R.I
Termen : 30.03.2011
5) Se completeaza Biroul Operativ al Filialei 1 Galati astfel :
- in secretariatul tehnic Lt. Col. (r) Pocris Alexandru ;
- administrator site Plt. Maj. (r) Rotaru - Botez Manuela - Carmen
6) Vom initia o actiune pentru organizarea refacerii drumului de lupta al armatei Romaniei in ESTUL SI VESTUL Europei in cel de-al doilea razboi mondial : organizarea de excursii , prezentarea de evocari la principalele monumente , cimitire sau locuri istorice de pe traseu , intalniri cu veteranii din tarile unde au luptat militarii romani.
Raspunde vicepresedintele pentru probleme de cultura
Termen : Iunie - Iulie 2011
7) Infiintarea unui fond de ajutorare a familiilor membrilor de sindicat cu situatie materiala si stare de sanatate precara
Raspund : - reprezentantul financiar al filialei
- toti membrii de sindicat
Termen : 28.04.2011
8) Reorganizarea sistemului de anuntare si instiintare al filialei avand in vedere cresterea numerica a organizatiei , dupa urmatoarele principii :
- sa fie structurat pe cartiere
- in cartiere pe cvartale in asa fel incat un capat de retea sa nu aiba mai mult de 10 membri de anuntat.
Raspunde: secretarul filialei
Termen : 30.03.2011
9) Data urmatoarei adunari generale a filialei : 28.04.2011 ora 11:00

Presedintele Filialei 1 Galati
Col.(r) Ichimescu Toader

marți, 8 martie 2011

ANUNT FOARTE IMPORTANT!!!

Membrii Filialei 1 Galati sunt rugati sa participe pe data de 17.03.2011 orele 11:00 la adunarea generala a Filialei 1 Galati , stabilita la aceasta data cu ocazia implinirii unui an de la infiintarea Filialei.

Presedintele Filialei 1 Galati

Col.(r) Toader Ichimescu