joi, 31 octombrie 2013

MODEL CONTESTATIE

Catre Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul ____________ (MAN, MAI, SRI) DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul/a _________________________________, domiciliat/a în ______________ CNP ___________________, mandat pensii nr.________, in referire la Decizia de pensie nr. _______ din ____________ emisa de Casa de Pensii Sectoriala a _________, in baza Legii nr.241/2013, depun prezenta CONTESTAŢIE in temeiul dispozitiilor art.149 alin.1 din Legea nr.263/2010, prin care arat urmatoarele: • Decizia de pensie nr._____ din ______ , fata de decizia de pensie emisa anterior anului 2010, are urmatoarele diferente (se completeaza numai daca este cazul): • Cuantumul pensiei brute din decembrie 2010 este diferit decat cel consemnat prin decizia emisa in baza Legii nr.241/2013; • Cuantumul aferent stagiilor de cotizare adaugate, realizate dupa data inscrierii la pensie nu a fost trecut sau este diferit fata de decizia emisa anterior; • Stagiile de cotizare realizate din decembrie 2010 sunt diferite fata de cele consemnate in decizia emisa in baza Legii nr.241/2013; • Alte situatii____________; • Casa de Pensii Sectoriala a ______ nu a procedat la identificarea si restituirea diferentelor banesti dintre cuantumul in plata in 10.2013 si sumele totale retinute in intervalul ______- 09.2013, inclusiv, ca urmare a emiterii deciziilor de revizuire in baza OUG nr.1/2011, diferente care sa fie actualizate cu rata inflatiei. Precizez ca in luna 10.2013 am/nu am primit pensia in cuantumul din 12.2010. Consider ca am fost prejudiciat/a prin revizuirea deciziei de pensie, in temeiul Legii nr.119/2010 si OUG nr.1/2011, iar Legea nr.241/2013 nu face decat sa confirme legalitatea prezentei contestatii si, corelativ, nelegalitatea deciziilor de revizuire. Statul are dreptul de a legifera si a inlatura eventuale inechitati, fara a aduce atingere dreptului de proprietate si a drepturilor castigate. Mentionez faptul ca Legea nr.241/2013 a avut in vedere respectarea principiul drepturilor câştigate, respectiv „in situatia in care cuntumul pensiilor este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul mai avantajos”, principiu recunoscut si in practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse”, iar Curtea Constituţională face referire expresă la intangibilitatea drepturilor câştigate: „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.In aceste conditii, daca legiuitorul a inteles sa emita o noua lege, care sa aiba in vedere respectarea acestui principiu, consider ca sunt in drept sa primesc sumele de bani cu care am fost prejudiciat in urma revizuirii, cu mentiunea ca aceste modificari legislative nu s-au realizat ca urmare a existentei unei culpe in ceea ce ma priveste. Precizez faptul ca atat art. 107 pct 1 din Legea nr.263/2010 cat si art.2 pct.1 din Legea nr.241/2013, arata faptul ca, in situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun. Totodata, apreciez ca nerestituirea diferentelor banesti mentionate mai sus ar crea o discriminare fata de cei care: 1. pana la aparitia Legii nr.241/2013, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, au obtinut revenirea la cuantumul din decembrie 2010 si restituirea diferentei de pensie sau 2. au beneficiat de majorarea pensiei dupa 01.2011 in temeiul Legii nr.119/2010 si OUG nr.1/2011 si au primit si diferentele banesti aferente. • Casa de Pensii Sectoriala a _______ nu a procedat la indexarea cu 4% a cuantumului pensiei, revenit la valoarea din dec. 2010, prin decizia emisa in baza Legii nr. 241/2013, in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Consider ca neindexarea pensiei ar crea o discriminare fata de ceilalti pensionari care, indiferent de cuantum, beneficiaza de indexarea anuala a pensiilor. Atat pentru restituirea diferentelor banesti, cat si pentru indexarea pensiei, invoc incalcarea principiului nediscriminarii si al egalitatii de tratament. Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu privire la dispozitiile articolului 14 privind interzicerea discriminarii, a apreciat ca diferenta de tratament devine discriminare, in sensul articolului 14 din Conventie, atunci cand se induc distinctii intre situatii analoage si comparabile fara ca acestea sa se bazeze pe o justificare rezonabila si obiectiva. Consider ca exista un tratament diferentiat pentru aceeasi categorie sociala, care are drept efect direct restrangerea in conditii de egalitate a unui drept prevazut de lege. Potrivit art.1 alin.2 din OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, la lit.a) se mentioneaza expres: principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea dreptului la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ jurisdictional. Anexe: 1. Tabel cuprinzand drepturile de pensie retinute abuziv; 2. Decizia nr ………….... din ………………….... in copie. Semnătura ………………... Data…………….. DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN________

joi, 24 octombrie 2013

Pasi de urmat

ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR PENTRU RESTITUIREA SUMELOR DE BANI REȚINUTE ABUZIV DE CASELE DE PENSII SECTORIALE DIN PENSIILE TITULARILOR DE ASEMENEA DREPTURI Secțiunile ALGORITMULUI: 1 – Document contestat: deciziile de pensii pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013 – , 2– Reclamanți: orice membru de sindicat cu plata cotizației la zi; 3 – Pârâți vor fi: Casa de Pensii Sectorială a: M.Ap.N; M.A.I.; S.R.I.; 4 – Acțiuni (cereri) în instanță; câte o acțiune în justiție pe fiecare casă de pensii sectorială; 5 - Termene depunere acțiuni: după efectuarea procedurii prealabile, care presupune contestarea lor la comisia de contestații a casei de pensii sectoriale. a) Pentru membrii de sindicat din municipiul București Termenul limită până la care pot fi depune acțiunile în instanță de către SCMD este în funcție de data la care fiecare membru reclamant a făcut contestația. Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, se face după algoritmul cunoscut și utilizat la celelalte procese de până acum: - decizia se contesta în maxim 30 de zile de la primire la comisia de contestatii pensii a institutiei publice respective; - se așteaptă răspuns de la comisia de contestații pensii în termen maxim de 45 de zile; în situația în care nu s-a primit răspuns în termenul de 45 de zile, în următoarele 30 de zile se depune acțiune la Trib. Mun. București; - dacă în interiorul termenului de 45 de zile s-a primit răspuns de la comisia de contestații, atunci cele 30 de zile de depunere a acțiunii la Trib. Mun. București curg de la data primirii răspunsului înscris pe plicul de primire. La expirarea termenului de 45 de zile sau după primirea răspunsului, membrul de sindicat se prezintă, de urgenta, la Departamentul Juridic pentru înștiințare și depunerea eventualului răspuns. Este important a se parcurge această procedură prealabilă, deoarece: - dacă nu se parcurge, acțiunea reclamantului este respinsă ca inadmisibilă; - dacă se depune prea devreme, acțiunea este respinsă ca prematur introdusă; - dacă se depune peste termen, acțiunea reclamantului este respinsă ca tardiv introdusă. Ca urmare, data până la care vor fi primite înscrieri ale membrilor de sindicat pe tabelul centralizator comun cu reclamanti ESTE DATA LIMITĂ COMUNICATĂ PE SITE-UL SCMD, PESTE CARE NU SE POATE TRECE, iar membrii de sindicat care trimit documente după această dată decad din dreptul de a fi înscris pe tabel ca parte reclamantă în proces. Data limită va fi comunicată în timp oportun, aceasta stabilindu-se în funcție de datele înscrise în documentele membrilor SCMD. b) Pentru membri de sindicat aparținând filialelor din țară Procedura de contestare este similară cu cea descrisă pentru membrii de sindicat din mun. București. Depunerea documentelor membrilor de sindicat, verificarea conformității acestora și expedierea la SCMD – Dep. Juridic, se face prin biroul executiv al filialei. Biroul executiv al filialei va acorda și consultanță privind procedura de contestare. c) Pentru toti membrii de sindicat Membrii de sindicat din tara sau din mun. Bucuresti, pot expedia documentele și direct la sediul central al SCMD, doar în cazuri excepționale, ca urmare a nefunctionarii birourilor operative ale filialelor sau altor factori care îi împiedică să se deplaseze la sediul filialei respective. Documentele se expediază, cu confirmare de primire, pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Bd Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, cod 013705. 6 – Documente ce trebuie întocmite și depuse: a) de Departamentul Juridic al SCMD la Trib. Mun. București: 1 - acțiunea (cererea) adresată tribunalului; 2 - tabelul nominal comun centralizator cu membrii de sindicat reclamanți (vezi conținut AICI); 3 - dosare cu documetele probatorii și alte documente, printre care chitanțele privind suma depusă pentru susținerea cheltuielilor legate de promovarea acțiunii; b) de membrul de sindicat (la filiala de care aparține în cazul celor din provincie; la Dep. Juridic pentru cei din mun. București). Atenție: Se depun/ expediază imediat după trimiterea contestației la comisia de contestații pensii. Se fac copii de pe următoarele documente, în 4 exemplare fiecare document, scriindu-se pe fiecare copie ,,Conform cu originalul” și se semnează : 1. - copie după decizia emisă în temeiul Legii nr. 241/2013, plus copie după plic; 2. - copie după contestația depusă la casa de pensii sectorială, plus copie după dovada de trimitere, respectiv confirmarea de expediere/primire de la poștă. Cei care depun contestația direct la casele de pensii, trebuie să aibă aplicată pe prima filă ștampila casei de pensii cu datele de înregistrare a contestației; 3. - copie după răspunsul la contestația trimisă, plus copie plic aferent; 4. - copie de pe prima decizie de revizuire a pensiei, și cuponul aferent (unii pensionari au primit decizii de revizuire începând cu martie 2011, iar alții începând cu decembrie 2011); 5. - împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat 6. - certificat de membru al sindicatului. Se elibereză de Secretariatul General al SCMD prin verificarea în baza de date centrală a calității de membru SCMD și se transmite direct Dep. Juridic. Nu se eliberează certificat pentru cel care are nu are plătită cotizația statutară, având drept consecință anularea posibilității de a deveni parte în proces ; 7 - chitanța de achitare a sumei necesare susținerii cheltuielilor cu promovarea acțiunii. Lipsa chitanței nu dă dreptul de a deveni parte în proces; 8 - completarea urmatorului tabel in baza cupoanelor de pensii, iar in lipsa acestora prin asumarea raspunderii proprii pentru datele inscrise: Tabel cuprinzând drepturile de pensie reținute subsemnatului, fără temei, de casa de pensii sectorială și care se constituie în cererea mea de restituire a acestor sume reținute în mod abuziv și ilegal de CASA DE PENSII SECTORIALĂ A ......................... Cuantum brut diminuat (lei) Cuantum brut ,,Decizie ..... nr. ....... din .............. de repunere în drepturi” (lei) Diferențe brute de plată de restituit (lei) 0 1 2 3 4 Nr. crt. Lună/an Cuantum brut (lei) TOTAL Semnătură reclamant ................. * Tabelul este insotit de copii ale cupoanelor, în 4 exemplare, acolo unde acestea exista. Exemplu: 1 Martie 2011 3.000 4.100 1.100 Aprilie 2011 3.000 4.100 1.100 Mai 2011 2.700 4.100 1.400 Etc. ... ........... ........... Iunie 2012 3.600 4.100 500 TOTAL sumă de restituit 4.100 În atenție: - Cuantumul brut din col.(2), corespunde cu valoarea brutului din rubrica ,,1. DREPTURI DE PLATĂ LUNA CURENTĂ” din cuponul de pensie; - La trecerea cuantumului brut din col.(2), se ține seama de regularizarea pensiei făcută în luna septembrie 2012, dacă a avut loc o asemenea regularizare. Deci cuantumul brut al pensiei devine egal pentru perioada pentru care s-a efectuat regularizarea; - Datele din col. (3) se scriu din decizia primita in luna octombrie, sectiunea B; - Datele din luna septembrie 2013 se regasesc in decizia primita in luna octombrie, sectiunea C; 7 – Contribuție bănească proprie Pentru susținerea cheltuielilor necesare promovării acțiunii – cumpărare dosare, xeropiere documente, multiplicare acțiune, legare dosare, plicuri, hârtie, tonere, etc., precum și alte cheltuieli neprevăzute apărute ca urmare a deciziei instanței de judecată, care sunt obligatorii, – fiecare membru de sindicat parte în proces, achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410, cu următoarele date: taxă proces; nume și prenume; CNP; filiala. Cheltuirea sumele colectate în cont funcționează pe principiul răspunderii solidare. În situația în care: - membrului de sindicat căruia i se refuză înscrierea pe tabel ca parte în proces, exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a uneia din condițiile esențiale menționate mai sus, i se va restitui suma depusă, diminuată cu eventuale cheltuieli deja efectuate în contul său; - dacă după pronunțarea definitivă, de catre Curtea de Apel București, cheltuielile ocazionate de promovarea și susținerea procesului, sunt mai mici decât suma colectată, disponibilul se împarte la toți membrii parte a procesului, iar suma rezultată se transferă fiecăruia ca plată a cotizației pe anul respectiv. 8 - ATENȚIONARE – NU POT FACE PARTE DIN ACȚIUNEA COMUNĂ MEMBRII DE SINDICAT CARE AU PROCESE PE ROL la tribunal – fază procesuală FOND, deoarece in dosarele existente pe rol restituirea sumelor urmează a fi solicitate. În cazul acestora: 1. situația se impune deoarece un reclamant nu poate fi parte în două procese având aceeași cauză; 2. consilierii juridici pledanți ai Departamentului Juridic cer restituirea sumelor în baza capătului de cerere nr.3 existent în actualele acțiuni și care este formulat astfel: ,,obligarea pârâtei la plata diferenței dintre pensia de serviciu stabilită conform legii care a determinat nașterea dreptului la pensie și pensia calculată conform Legii nr.119/2010 și O.U.G. nr.1/2011 de la data revizuirii și până la repunerea în plată a pensiei inițiale sau până la emiterea unei noi decizii de recalculare”. Acest capăt de cerere va fi actualizat de Dep. Juridic și se depune în fiecare dosar existent pe rol sub forma unei ,,Cereri precizatoare”. *Pentru prelucrarea și constituirea dosarelor cu documentele tuturor reclamanților, Departamentul Juridic va solicita sprijinul filialelor din mun. București. Biroul operativ al filialei 1 Galati

INVITATIE

Cu ocazia sarbtoririi Zilei Armatei Romaniei , pe data de 025.10.2013 , membrii Filialei 1 Galati sunt rugati sa participe la ceremonialul militar si religios ce se va desfasura la Mousoleul Eroilor din incinta Cimitirului Eternitatea incepand cu orele 11:00 Biroul Operativ al Filialei 1 Galati

vineri, 18 octombrie 2013

HOTARARE

Hotararea Adunarii Generale a Filialei 1 Galati din 16.10.2013 In baza prevederilor R.O.F.art 42 alin.5 , Adunarea Generala a Filialei 1 Galati , intrunita in mod statutar in ziua de 16.10.2013 avand in vedere dezbaterile ce au avut loc si aprecierile formulate pe baza materialelor prezentate , propunerile facute de participanti , HOTARASTE : 1. Concentrarea intregului efort pentru completarea prin dezbateri aprofundate si propuneri a Legii Pensiilor Militare de Stat , document care dupa adoptare de catre Parlamentul Romaniei , promulgarea de catre Presedinte si aparitia in Monitorul Oficial ne va influenta viata si sanatatea pentru multi ani de acum inainte . - se va studia proiectul de lege , pe care-l vom afisa pe pagina SCMD-Filiala 1 Galati , de catre toti membrii de sindicat si rezervistii militari ; - propunerile fiecarui membru de sindicat vor fi colectate , centralizate si inaintate de Biroul Operativ , la sediul central al SCMD. - mentinerea legaturii cu parlamentarii galateni pentru a-i determina sa voteze proiectul de lege pana la sfarsitul anului 2013. 2. Consilierea membrilor de sindicat care au probleme la primirea deciziilor de pensie in urma aplicarii Legii Reparatorii numarul 241/2013 . Sprijinirea in completarea Contestatiei ce urmeaza sa fie inaintata la termen Casei Sectoriale de Pensii de care apartine. 3. Mentinerea unei presiuni puternice pe membrii Parlamentului in vederea abrogarii cap IV din legea nr. 329 /2009 si asigurarea dreptului la munca tuturor rezervistilor militari. 4. Replanificarea activitatii membrilor Biroului Operativ pentru asigurarea prezentei in cel putin 2-3 zile saptamanal la Cercul Militar Galati , in vederea consilierii si ajutorarii membrilor de sindicat cu probleme in recuperearea pensiilor militare legale , colectarea propunerilor pentru imbunatatirea proiectului Legii Pensiilor Militare de Stat cat si in rezolvarea tuturor situatiilor care apar . 5. Justificarea tuturor cheltuielilor efectuate de Filiala 1 Galati si inaintarea documentelor la Sediul Central pana la 31.11.2013. 6. Informarea tuturor membrilor de sindicat cu hotararile luate de Consiliul National al Reprezentantilor din 29.11.- 01.12.2013 ; organizarea activitatii Biroului Operativ pentru aducerea la indeplinire a masurilor ce vor fi adoptate . 7. Continuarea activitatii pentru intarirea numerica a organizatiei noastre sindicale prin primirea de noi membri. 8. Delegam pentru participarea la Consiliul National al Reprezentantilor din 29.11-01.12.2013 pe : - Col (r) Ichimescu Toader - Col (r) Sarbu Aurel - c-dor (r) Ichim Feodor Cu stima , Biroul Operativ al Filialei 1 Galati

joi, 3 octombrie 2013

INVITATIE

Membrii Filialei 1 Galati sunt rugati sa participe miercuri 16.10.2013 intre orele 11-13 la Adunarea Generala a Filialei . Activitatea se va desfasura la Cercul Militar Galati . Cu respect Presedintele Filialei 1 Galati Col. (r) Toader Ichimescu